ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

https://bgtop.net/vote/1708672194

Както подсказва името им, бързите кредити са с улеснена и бърза процедура по кандидатстване и са с кратък период за погасяване. Ако клиентът среща критериите на кредиторът, одобрение се получава в рамките на няколко часа в деня на кандидатстването. Тези кредити са подходящи, когато спешно се нуждаете от пари или имате неочаквани разходи. Обикновено се отпускат малки суми със срокове за период от 1 до 24 месеца. 

Ако желаете да кандидатствате за бърз кредит, натиснете тук.

 

1. Краткосрочност: кратък срок на погасяване – от месец до година или две.
2. Онлайн процедура: много е улеснено кандидатстването онлайн, което спестява много от времето ви. 
3. Минимални изисквания: изискванията са за валидна лична карта, пълнолетие и официален доход.
4. Малки суми: сумите, които се отпускат са по-малки, предназначени за извънредни или спешни обстоятелства.

Тази финансова услуга се предоставя на гражданите и фирмите от банковите финансови институции. Обичайно сроковете на тези заеми са по-дълги, както и сумите са по-големи. Но при кандидатстване се изискват повече документи, стабилни и регулярни доходи и понякога се налага да търсим и гарант или залог. По тази причина много хора предпочитат бързите кредити.

Бързи кредити:

• Бърза процедура.
• По-малко документи.
• По-високи лихвени проценти.
• Кратък срок за погасяване.

Банкови заеми:

• По-ниски лихви.
• Възможност за изтегляне на повече пари.
• По-тежък и дълъг процес.
• Високи изисквания.

Изискванията в повечето случаи са:

-да си пълнолетен (някои кредитори имат изискване за навършени 21-годишна възраст);

-да имаш валидна лична карта;

-да имаш регулярен месечен доход (има кредитори, които не изискват доказване на какъвто и да е доход);

Изискванията могат да са различни за отделните банки, но най-често са:

– Лицето да е пълнолетно;
– Да работи на постоянен трудов договор при последния си работодател и поне от 3-6 месеца да е на безсрочен такъв;
– Редовно да е внасял социални и здравни осигуровки. Погасяването им наведнъж не се гледа с добро око от банките;
– Чиста кредитна история. Всички кредити, които е имал и има към момента кандидатът трябва да са обслужвани редовно и по тях да няма закъснения;
– Банките имат изисквания към канидатите и за минимален доход;

При бързите кредити одобрението отнема от няколко минути до няколко часа в рамките на деня, а при банковите – няколко дни до седмица или повече.
Месечните вноски по кредитите се формират от главница и лихва за месеца, т.е. това от което зависят са три неща: сумата на кредита (главницата), лихвата по кредита и периода на кредита. Колкото по-дълъг е периода на кредита и колкото по-малка е сумата на главницата и лихвата по него, толкова по-малка ще е вноската на месец. Месечните вноски по кредита, както и падежните дати са описани подробно в погасителния план, който е част от договора за кредит.

ГПР е годишният процент на разходите. Той показва действителните разходи по всеки заем, като към лихвения процент се добавят всички други настоящи и бъдещи разходи, свързани със заема.

Погасителният план е документ, съдържащ сумите на дължимите вноски по кредита, както и каква част от тях отива месечно за погасяване на главница и каква за лихва и падежните дати за всяка от вноските.

Падежът е крайният срок за погасяване на месечна вноска по кредит. Крайният срок за погасяване на кредита е падежът на последната месечна вноска.

След изтеглянето на всеки заем, същият се вписва в Централен кредитен регистър. От момента на регистрирането на кредита там, клиентът започва да изгражда своята собствена кредитна история, което ще рече, че всяка забава над 30 дни се вписва в регистъра и съответно клиентът започва да трупа негативна кредитна репутация. Това е негатив за самият клиент в дългосрочен план, защото може да се превърне в пречка да бъде одобряван за кредит при следващо кандидатстване. Тази история е с давност 5 години, тоест видима е за 5 години след погасяването на съответния кредит.

Кредитен рейтинг се формира от способността на един платец да обслужва кредитите си. Рейтингът се формира от рейтингови агенции, които са независими или от вътрешна рейтингова система за определена кредитна институция.

Най-просто казано запорът е забрана да се разполага с пари (вложени в банка) или с имущество.

Важно е да се знае, че клиентът може да се откаже от кредита в 14-дневен срок без да дължи обезщетение и причина за отказа. Необходимо е да се свърже с кредитора и да го уведоми, че се отказва от сумата, след което кредиторът ще му даде указания как да върне цялата изтеглена сума.

Най-често фирмите за бързи кредити предлагат на клиентите си избор между два варианта:

  • по банков път
  • на каса на Изипей или Фастпей

Можете, но не е препоръчително, тъй като най-вероятно банката няма да ви позволи да ги изтеглите. Ако имате наложен запор на банковата ви сметка, най-добре е при одобрение за бърз кредит да си вземете парите на каса на Изипей или Фастпей.

Ако това се случи, трябва да се свържем с кредитора и да му обясним ситуацията и да опитаме да отложим вноската си. Много от фирмите за бързи кредит предлагат услугата “отлагане на вноска” срещу заплащане или включена в различни пакетни конфигурации на кредита. По този начин няма да попаднем в Централния кредитен регистър (ЦКР) като лош платец. Много хора допускат грешка при изпадане в неплатежоспособност да се крият от кредитора и да не си вдигат телефона. Това не е в полза на клиента, защото когато забавим вноска по кредит повече от 30 дни много трудно можем да изтеглим друг кредит при нужда.

Потребителските кредити представляват кредити, предоставени на клиенти-физически лица, за финансиране на текущи нужди, в т. ч. покупката на стоки и/или услуги. Потребителските кредити обикновено се отпускат за по-малки по размер суми, като обезпечението по тях може да е поръчителство, работна заплата, залог на движимо имущество и други, или комбинация от обезпечения. Лихвите по потребителските кредити обичайно са по-високи, в сравнение с лихвите по ипотечните.

Ако желаете да кандидатствате за бърз потребителски кредит, натиснете тук!

Всички ипотечни заеми са обезпечени с ипотека върху недвижим имот. Те обикновено имат много по-дълги срокове от потребителските заеми и по-ниски лихвени проценти, поради по-голямата сигурност на обезпечението. При ипотечните кредити клиентите са длъжни да заплатят допълнителни такси, свързани с оценката на имота, използван като обезпечение, учредяването на ипотеката и др.

Всяка банка има специфични условия, но най-често се срещат следните:

• Ведомости за заплата или доказване за доход (пенсии, наеми, дивиденти, самостоятелна заетост, авторски права и др.);
• Определен стаж на последната месторабота;
• Минимална възраст от 18 години и максимална възраст 65 години;
• Процент на самоучастие при покупката на имота, което се различава от една банка до друга (обикновено 15%);
• Други специфични условия;

Фиксирана лихва гарантира, че размерът на плащането остава постоянен през целия период на договора. Предимството на фиксираната лихва е, че знаете предварително колко точно да плащате всеки месец. Не е нужно да се притеснявате, че процентът ще се повиши. Ипотеката с фиксиран лихвен процент обикновено има срок на погасяване от 20 години.
Променливата лихва се преразглежда ежегодно или два пъти годишно и се променя според пазарните условия и индекси. Предимството е, че понякога дори може да намалее. Отпуска се и за по-дълъг период от време, 20-30 години. Очевидният недостатък е, че процентът може да се увеличи.
Стоковият кредит е целеви и краткосрочен. Използва се за закупуването на дадена стока или услуга в момент, в който не разполагате с наличните средства за това. Възможно е да се предлага дори без оскъпяване. Можете да го използвате за покупка на техниха, обзавеждане, телефон, компютър и др. Процедурите по кандидатстване са максимално опростени, одобрението става бързо и кредитът е без обезпечение.

Плати после е нов вид потребителски кредит, с който можете да си закупите онлайн желан продукт или услуга на цена от 100 до 3000 лв., с възможност за безлихвено погасяване до 30 дни. Имате възможност да заявите разсрочено плащане за период от 3, 6, 9 или 12 месеца, в зависимост от цената на продукта или услугата.

 Ако желаете да кандидатствате, натиснете тук .

Финансов лизинг е вид кредит за закупуване на движимо имущество, специализирана техника, стоки и др. на изплащане. Стоката, която е закупена на лизинг е собственост на лизингодателя, тъй като тя служи за обезпечение на кредита, но се ползва от лизингополучателя. След пълното изплащането на лизинга, стоката се придобива от лизингополучателя. Обикновено лизинговите компании изискват самоучастие в покупката на стоката на лизинг. 

Компанията Максо България предлага финансови лизинги за закупуване на употребявани автомобили. 

Повече информация прочетете тук.

Можете да кандидатствате от тук.

При този вид клиентът сключва договор за лизинг с лизинговата компания и заплаща първоначална вноска по лизинга, която е процент от цената на автомобила (напр. 30%), компанията закупува колата и я предоставя за ползване с пълномощно на лизингополучателят за времето на изплащане на кредита. Когато клиентът изплати лизинга, лизинговата компания е задължена в определен срок да му прехвърли собствеността върху автомобила. 

Компанията Максо България предлага финансови лизинги за закупуване на употребявани автомобили. Повече информация прочетете тук.
Можете да кандидатствате за лизинг за покупка на автомобил от тук.

Можете да кандидатствате за лизинг за покупка на автомобил от тук или  през началната ни страница изцяло онлайн с натискане върху линка на Maxo, след което върху калкулатора избирате бутона “Финансов лизинг“.

Важното е да се знае, че всички разходи по застраховка на колата, както и регистрация (ако не е регистрирана), данъци и т.н. са за сметка на лизингополучателя.

Чрез обратен лизинг можем да вземем кредит, както за лични нужди, така и фирмен кредит на месечни вноски, прехвърляйки собствеността на автомобил, който притежаваме, на името на лизингодателя за времето на кредита. Лизингодателят прави пазарна оценка на автомобила, който искаме да послужи като обезпечение и отпуска като кредит до 60-65% от моментната стойност на автомобила.

Компанията Максо България предлага обратен лизинги с обезпечение автомобил. Повече информация прочетете тук.

Ако искате да кандидатствате за обратен лизинг онлайн, натиснете тук.

Можете да кандидатствате за обратен лизинг от тук или през началната ни страница изцяло онлайн с натискане върху линка на Maxo, след което върху калкулатора избирате бутона “Обратен лизинг“.

Всички оферти за бързи кредити може да видите тук.